Corso Introduttivo Shiatsu - Mantova • Centro Studi Shiatsu Nagaiki